Untitled Documentสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์) ระยะทาง 1 กม.จากบ้านรับลมชมตะวันอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว ระยะทาง 12 กม. จากบ้านรับลมชมตะวันโอเอซิส ซีเวิลด์ ระยะทาง 2.5 กม. จากบ้านรับลมชมตะวันอ่าวคุ้งกระเบน ระยะทาง 18 กม. จากบ้านรับลมชมตะวันตึกแดง - คุกขี้ไก่ ระยะทาง 1 กม. จากบ้านรับลมชมตะวัน


อ่าวกระทิง ห่างจากที่พักประมาณ 2 กิโลเมตร